ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழ் எழுத்து மாற்றம் - போனெடிக்

aAiIuUeEaioOauq


kchdthpRyrlvLzhngnjN-nmn hjSshkshsri

க்ச்ட்த்ப்ற்ய்ர்ல்வ்ள்ழ்ங்ஞ்ண்ந்ம்ன் ஹ்ஜ்ஸ்ஷ்க்ஷ்ஸ்ரீ

Judah Software